metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2022.2

PDF

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Bulunmayan Somali’de Koledok Eksplorasyonu ve T-tüp Drenaj Prosedürü

Bile Duct Exploration and T-tube Drainage Procedure without Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Unit in Somalia

Sadettin ER1 [ID], Mehmet TAHTABAŞI2 [ID], Ikram ABDIKARIM Sh IBRAHIM1 [ID], Ismail AHMED ALI1 [ID], Ismail GEDI IBRAHIM2 [ID]

1Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

2Department of Radiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 07.01.2020. Accepted; 19.01.2020. Published; 19.01.2020.

Correspondence: Sadettin Er; MD, Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: ersadettin74@gmail.com

 

Özet

Çalışmamızda, ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) yapılamayan koledokolithiyazisli hastalarda açık olarak yapılan T-tüp drenaj prosedürünü değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, laboratuvar değerleri, hastanede yatış süresi, T-tüp çekilme zamanı ve tedaviye yanıtları elektronik kayıtlarından alındı. Preoperatif dönemde tüm hastalar MRCP (magnetik rezonans kolanjio pankreatigografi) ile değerlendirildi. Toplam 16 hastanın 11 (%68.8)’i kadın ve beşi (%31.2)’i erkekti. Hastaların yaş ortalaması 49.7±15 olarak bulundu. Koledok çapı (mm) 15±7.3’dü. Hastaların 8’inde (%50) intrahepatik safra yolları ileri derecede dilate iken, 8’inde (%50) hafif derecede dilatasyon mevcuttu. Biyokimyasal parametrelerinden bilirübin ve kolestaz enzimlerinin düzeyleri yüksek bulundu. Hastaların hastanede yatış süresi ve T-tüp çekilme süresi sırasıyla; 15.3±0.9 ve 13.7±1 olarak bulundu. Seçilmiş hasta grubunda koledokolithiyazis tedavisi için; açık koledok eksplorasyonu, taş ekstraksiyonu ve T-tüp drenajı ERCP’nin olmadığı yerlerde halen uygulanabilirliği olan bir yöntemdir.

Abstract

The aim of this study is to patients with choledocholithiasis who underwent open exploration with T-tube drainage that can’t undergo ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography). Materials and methods: Patient age, gender, laboratory workup, period of hospital stay, time of T-tube removal and treatment response were looked back into from the hospital database. All patients underwent MRCP (magnetic resonance Cholangio pancreatography) preoperatively. There were a total of 16 patients of which 11 (68.8%) were female and 5 (31.2%) were males. Mean age was 49.7±15. Common bile duct was 15±7.3 mm in diameter. 8 (50%) of the patients’ intra-hepatic bile ducts were moderately dilated, the rest 8 (50%) patients were minimally dilated. Bilirubin levels and cholestasis enzymes were elevated. Hospital stay period and T-tube removal time were 15.3±0.9 and 13.7±1 respectively. When ERCP is not available, open bile duct exploration, stone extraction and T-tube drainage can be used for choledocholithiasis treatment as feasible method in the selected patient groups.

Anahtar kelimeler: ERCP, MRCP, Koledokolithiyazis, T-tüp drenaj.

Keywords: ERCP, MRCP, Choledocholithiasis, T-tube drainage.

Şekil 1. (A) Koronal T2 ağırlıklı MR görüntüsünde; Koledok distalinde genişleme, lümende hipointens görünümlü taş (k) izlenmekte ve normal görünümde wirsung kanalı (w) izlenmektedir. (B) Aksiyal yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntüde safra kesesi lümeninde (s) ve koledok distalinde taş (k) görülmektedir. Şekil 1 png

Figure 1. Figure 1 png

 

Şekil 2. Kolesistektomi öykülü olguda; (A) Aksiyal T2 ağırlıklı görüntüde, sistik kanalın (s) kistik şekilde genişlediği, sistik kanal lümeninde (s) ve koledokta (k) iki adet taş izlenmektedir. (B) Aksiyal T2 ağırlıklı görüntüde intrahepatik safra yolları dilate (ok) izlenmektedir. (C) MRCP incelemesinde intra ve ekstrahepatik tüm safra yollarında dilatasyon ve lümeninde taş bulunan sistik kanal güdüğünün (ok) kistik şekilde genişlediği görülmektedir. (D) Koronal T2 ağırlıklı görüntü koledok distalindeki taşı (ok) göstermektedir. Şekil 2 png

Figure 2. Figure 2 png

 

Şekil 3. İntraoperatif kolanjiografi, T: T-tüp, K: Koledok, D: Duodenum, J: Jejunum. Koledok lümenine yerleştirilen T tüp drenaj katateri içerisinden radyoopak kontrast madde verilip kolanjiografi görüntüsü elde edildi. Opak maddenin koledoktan duodenuma ve jejunuma kesintisiz geçiş gösterdiği izlenmektedir. Şekil 3 png

Figure 3. Figure 3 png

 

This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 1-5.” Currently, Somalia Turkey Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.

Cite this article

Er S, Tahtabaşı M, Abdikarim Sh Ibrahim I, Ahmed Ali I, Gedi Ibrahim I. Bile Duct Exploration and T-tube Drainage Procedure without Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Unit in Somalia. Life Med Sci 2022; 1(1): 14-19. doi: 10.54584/lms.2022.2

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).