metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.3

PDF

Assessment of Adult Patients with a Diagnosis of Necrotizing Fasciitis: A Three-Year Experience

Nekrotizan Fasiit Tanısı Olan Yetişkin Hastaların Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Deneyim

Abdifatah AHMED1 [ID], Nor ABDI YASIN1 [ID], Sadettin ER1 [ID]

1Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 07.01.2020. Accepted; 02.02.2020. Published; 02.02.2020.

Correspondence: Sadettin Er; MD, Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: ersadettin74@gmail.com

 

Abstract

The aim of this study is to evaluate experiences about diagnosis, follow-up, and treatment of necrotizing fasciitis (NF) patients who admitted to our hospital. The records of patients who had a diagnosis of NF that referred to our hospital between 01.01.2017 and 01.01.2020 were retrospectively analyzed. Patients' demographic feature, additional disease, number of operations, length of hospital stays, and responses for treatment was evaluated. All of 20 patients with NF were followed up and treated at our hospital. We found 15 (75%) of the patients were male and 5 (25%) were female. The mean age of the patients was 53 (min: 28 - max: 80). While nine (45%) of patients had diabetes mellitus. Concerning the site of infection, 13 (65%) patients had abdominal wall - (NF of the anterior, lateral, and posterior regions), the four (20%) patients of NF involved the chest wall- (NF of the anterior and posterior regions), three (15%) patients’ perianal region with Fournier’s gangrene (secondary to NF). In 75%of patients received double antibiotic (ceftriaxone + metronidazole combination) therapy. Then, the majority of patients were exposed to lots of debridement and diversion colostomy, ranging from 1 to 6 surgeries (mean being two operations). Negative pressure wound closure was applied to 17 (85%) of the patients after debridement and three (15%) of the patients were treated with open dressing. Skin grafting was tackled in our hospital for 13 of these patients while four (31%) of the patients were treated with surgical flap methods. The length of hospital stay varies from 90 days to one day. This time was 37 (1-90). Mortality in this study was found to be 30%- one patient dying on the day of admission after the broad debridement. NF is a malady that is often related with mortality when it is not treated. In many patients, are immunosuppressed and that's why diagnosis can be delayed. In patients with early diagnosis, fast and broad debridement for treatment can achieve enough outcomes.

Özet

Hastanemize başvuran nekrotizan fasiit (NF)’li hastaların tanı, takip ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimizi değerlendirmekti. 01.01.2017 ve 01.01.2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran NF tanısı alan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, ameliyat sayıları, hastanede kalış süreleri ve tedaviye yanıtları değerlendirildi. Toplam 20 NF hastası takip ve tedavi edildi. Hastaların 15'i (%75) erkek, beşi (%25) kadın idi. Yaş ortalaması 53 (minimum: 28 - maksimum: 80) idi. Hastaların 9'unda (%45) diabetes mellitus vardı. Enfeksiyon yeri ile ilgili olarak, 13 (%65) hastada karın duvarı - (ön, lateral ve arka bölgelerin NF'si), dört (%20) NF hastasında göğüs duvarı- (ön ve arka bölgelerin NF'si) vardı ), üç (%15) hasta perianal bölge ile birlikte Fournier gangreni (NF'ye sekonder Fournier gangreni) mevcuttu. Hastaların %75'i ikili antibiyotik (seftriakson + metronidazol kombinasyonu) tedavisi aldı. Tanıdan sonra çoğunlukla 1 ila 6 ameliyat arasında değişen ortalama debridmanlara ve diversiyon kolostomisi yapıldı. Debridman sonrası 17 (%85) hastaya negatif basınçlı yara kapatma yöntemi uygulandı ve üç (%15) hastaya açık pansuman uygulandı ve sekonder iyileşmeye bırakıldı. Bu hastaların 13'üne hastanemizde deri greftleme uygulandı, dördüne (%31) cerrahi flep yöntemi uygulandığı görüldü. Yatış günlerinin sayısı 1 gün ila 90 gün aralığında değişiyordu. Hastanede ortalama kalış süresi 37 (1-90) gün idi. Bu çalışmada mortalite %30 olarak bulundu - bir hastada yoğun debridmandan sonra yatışının birinci gününde mortalite gelişti. NF, tedavi edilmediğinde mortalite ile ilişkili bir hastalıktır. Birçok hastada, bağışıklık sistemi baskılanır ve bu nedenle tanı gecikebilir. Erken tanı alan hastalarda, tedavi için hızlı ve geniş debridman yeterli sonuçlara ulaştırabilir.

Keywords: Early diagnosis, Necrotizing fasciitis, Early treatment.

Anahtar Kelimeler: Erken tanı, Nekrotizan fasiit, Erken tedavi.

 

 

 

This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 6-8.” Currently, Somalia Turkey Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.

Cite this article

Ahmed A, Abdi Yasin N, Er S. Assessment of Adult Patients with a Diagnosis of Necrotizing Fasciitis: A Three-Year Experience. Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23. doi: 10.54584/lms.2022.3

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).