metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Olgu Sunumu / Case Report [Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2022.5

PDF

Konjenital Duktal Plak Malformasyonu Von Meyenburg Kompleksi: Olgu Sunumu

Congenital Ductal Plate Malformation Von Meyenburg Complex: A Case Report

Mehmet TAHTABAŞI1 [ID], Sadettin ER2 [ID]

1Department of Radiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

2Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 03.01.2020. Accepted; 06.01.2020. Published; 06.01.2020.

Correspondence: Sadettin Er; MD, Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: ersadettin74@gmail.com

 

Özet

Von Meyenburg kompleksi (VMK), intrahepatik biliyer duktal plaklardan orijin alan konjenital bir hastalıktır. Genellikle, insidental olarak radyolojik görüntüleme yöntemleri ile saptanmakta olup, karakteristik manyetik rezonans (MR) bulguları ile histopatolojik incelemeye gerek kalmaksızın teşhis edilmektedir. VMK hastalığı, primer malignitesi bulunan olgularda metastatik karaciğer hastalığı ile karışabilmektedir. Bu çalışmada, VMK hastalığının karakteristik MR bulgularının bir olgu üzerinden sunulması amaçlandı.

Abstract

The Von Meyenburg complex (VMC) is a congenital disease originating from intrahepatic bile ductal plates. It is usually detected incidentally by imaging methods and diagnosed by characteristic magnetic resonance (MRI) findings without histopathological examination. VMC disease may be confused with metastatic liver disease, especially in patients with primary malignancy. In this study, it was aimed to present the characteristic MRI findings of VMC disease through a case.

Anahtar Kelimeler: Konjenital Malformasyon, Karaciğer Kisti, Manyetik Rezonans, Kolanjiopankreatikografi.

Keywords: Congenital Malformation, Liver Cyst, Magnetic Resonance, Cholangiopancreatography.

Şekil 1: Karaciğer üst kısmından geçen aksiyal kesitlerde; (A). Yağ baskılı T2A görüntüde, boyutları küçük (<15mm) BOS sinyaline benzer şekilde hiperintens çok sayıda lezyon görülüyor (sarı oklar). (B). Postkontrast T1A görüntüde, kontrast tutmayan lezyonlar (bir nolu ok), periferik kontrastlanan lezyonlar (iki nolu ok), içeriğindeki mural nodüle ve fibröz stromanın yoğunluğuna bağlı parankimle izointens kontrastlanan (üç nolu ok) lezyonlar görülmektedir. (C) ve (D). MRKP ve koronal T2A görüntülerde tüm segmentlerde diffüz dağılımlı, yüksek sinyalli multipl lezyon izlenmektedir (beyaz daire içerisindeki alanlar).  Şekil 1 png

metin, iç mekan, poz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Figure 1.  Figure 1 png

 

This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 11-13.” Currently, Somalia Turkey Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.

Cite this article

Tahtabaşı M, Er S. Congenital Ductal Plate Malformation Von Meyenburg Complex: A Case Report. Life Med Sci 2022; 1(1): 27-29. doi: 10.54584/lms.2022.5

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).