metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.10

PDF

Analysis of COVID-19 Patient Follow-Ups

COVID-19 Hasta Takiplerinin Analizi

Tuğba GÜLER SÖNMEZ1 [ID], İzzet FİDANCI2 [ID], Duygu AYHAN BAŞER2 [ID], Hilal AKSOY2 [ID], Duygu YENGİL TACİ3 [ID], Mustafa CANKURTARAN4 [ID]

1Etimesgut Family Health Center, Ministry of Health, Ankara, Türkiye.

2Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

3Department of Family Medicine, Ankara Training and Education Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

4Department of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 04.01.2022. Accepted; 15.01.2022. Published; 16.01.2022.

Correspondence: İzzet Fidancı; Instructor, Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye. E-mail: izzetfidanci@gmail.com

 

Abstract

In this study, it was aimed to examine the follow-ups of patients diagnosed with COVID-19 during the pandemic process and to evaluate the relationship between the symptoms/disease characteristics of the individuals and their prognosis. The study was completed by retrospectively accessing the patient data with a diagnosis of COVID-19 between 01.04.2020 and 01.02.2021 using the archive scanning method. A total of 438 COVID-19 patients were included in the study. The study was completed by reaching the information questioned in the follow-up of the patients during the COVID-19 disease processes, information on the symptoms/disease characteristics and disease prognoses. Of the patients diagnosed with  COVID-19, 49.3% were female and 50.7% were male. The hospitalization rate of the patients was found to be 12.3%. Hospitalization times of patients with cardiovascular disease, diabetes mellitus and respiratory system disease were found to be statistically significantly longer (p<0.001; p<0.001; p=0.045, respectively). There is a difference between the length of hospital stay of those with and without other chronic diseases (p=0.043). Hospitalization times were found to be significantly reduced in those using anticoagulants, steroids, and antibiotics. There was no difference between pneumococcal and influenza vaccination status and hospital stay. In this study, during the COVID-19 pandemic period, many parameters were examined in the follow-up of patients and conditions that could be related to the disease prognosis were evaluated. In the light of this information, it will be ensured that the prognosis of the people who will get COVID-19 disease will be predicted and the conditions that should be considered in the treatment and follow-up will be taken into consideration.

Özet

Bu çalışmada pandemi sürecinde COVID-19 tanısı almış hastaların takiplerinin incelenmesi ve kişilerin semptom/hastalık özellikleri ile prognozları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma COVID-19 tanılı hasta bilgilerinin 01.04.2020 ile 01.02.2021 tarihleri arasındaki poliklinik verileri üzerinden arşiv tarama yöntemi kullanılarak retrospektif olarak incelenmesi ile tamamlandı. Çalışmaya 438 COVID-19 hastası dahil edildi. Hastaların COVID-19 hastalık süreçlerindeki takiplerinde sorgulanan bilgiler ve semptom/hastalık özelliklerine dair bilgiler incelenerek bu verilerin hastalık prognozları ile ilişkisi araştırıldı. COVID-19 tanılı izlem hastalarının %49.3’ü kadın, %50.7’si erkek idi. Hastaların hastanede yatma oranı %12.3 olarak bulundu. Kalp damar hastalığı, diabetes mellitus ve kronik solunum sistemi hastalığı olan kişilerde hastanede yatış sürelerinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha uzun olduğu bulundu (sırasıyla p<0.001; p<0.001; p=0.045). Diğer kronik hastalığı olanlar ile olmayanların hastanede yatış süreleri arasında gözlemlenen farklılık da anlamlı idi (p=0.043). Antikoagülan, steroid ve antibiyotik tedavisi alanlarda hastane yatış sürelerinin anlamlı olarak azalmış olduğu bulunurken, pnömokok ve influenza aşısı olma durumu ve hastanede yatış süreleri arasında bir farklılık bulunmamıştır. COVID-19 pandemi döneminde hastaların takiplerinde birçok parametrenin incelendiği bu çalışmada hastalık prognozu ile ilişkili olabilecek durumlar değerlendirildi. Bu bilgiler ışığında COVID-19 hastalığına yakalanacak kişilerin hastalık prognozları hakkında öngörüde bulunularak tedavi ve takipte dikkat edilmesi gereken durumların göz önünde bulundurulması sağlanacaktır.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Disease follow-up, Hospitalization time.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Pandemi, Hastalık takibi, Hastanede yatış süresi.

 

 

 

 

Cite this article

Güler Sönmez T, Fidancı İ, Ayhan Başer D, Aksoy H, Yengil Taci D, Cankurtaran M. Analysis of COVID-19 Patient Follow-Ups. Life Med Sci 2022; 1(2): 55-61. doi: 10.54584/lms.2022.10

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).