metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.13

PDF

Comparison of Sonographic-Based TI-RADS Classification and Cytological-Based Bethesda Scoring: 6-Month Experience in Somalia

Sonografik Tabanlı TI-RADS Sınıflandırması ile Sitolojik Tabanlı Bethesda Skorlamasının Karşılaştırılması: 6 Aylık Somali Deneyimi

Ahmed ADAM OSMAN1 [ID], Ismail GEDI IBRAHIM1 [ID], Mehmet TAHTABAŞI2 [ID], Veysel KAYA3 [ID], Saime SHERMATOVA3 [ID]

1Department of Radiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

2Department of Radiology, Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Şanlıurfa, Türkiye.

3Department of Radiology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Türkiye.

Article Info: Received; 29.03.2022. Accepted; 09.05.2022. Published; 12.05.2022.

Correspondence: Ahmed Adam Osman; MD., Department of Radiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia. E-mail: fahadyare41@gmail.com

 

Abstract

The aim of this study is to investigate the agreement between the thyroid image reporting and data systems (TI-RADS) classification and the Bethesda scoring in adults with thyroid nodules and to evaluate the effectiveness of our clinic in the management of thyroid nodules. In this prospective study, in which the analyzes of the patients who applied to the Interventional Radiology Department of our hospital for fine needle aspiration biopsy due to thyroid nodule were analyzed, 59 patients were included between January 1, 2020 and June 1, 2020. Sonographic features (composition, echogenicity, shape, margin, and echogenic foci) of all nodules were recorded for TI-RADS scoring before biopsy and TI-RADS scoring was performed by the radiologist. It was then the results compared with the Bethesda scoring, which is the cytological classification. A total of 59 patients (n=43; 72.9% female and, n=16; 27.1% male) were analyzed. Of the biopsied nodules, 31 (52.5%) were localized in the right lobe and 28 (47.5%) in the left lobe. The mean longest diameter of the nodules was 35.9±13.9 mm (range, 13-70 mm). The TI-RADS category was also significantly higher in those with larger nodule diameters (p=0.026). There was moderate agreement between both scorings (kappa value=0.406 and p<0.001). There were 7 (11.9%) patients with TI-RADS 4 and 10 (16.9%) patients classified as Bethesda 4. Thyroid nodules reported as highly suspected of malignancy (TIRADS 4) had good agreement with Bethesda scoring (Kappa value= 0.658 and p<0.001). According to the findings of our study, there is a moderate agreement between TI-RADS scoring and Bethesda. However, the rate of compliance was increasing in nodules classified as malignant nodules (TI-RADS 4).

Özet

Bu çalışmanın amacı tiroid görüntü raporlama ve veri sistemleri (TI-RADS) sınıflandırması ile Bethesda skorlaması arasındaki uyumu araştırmak ve tiroid nodüllerinin yönetiminde kliniğimizin etkinliğini değerlendirmektir. Bu prospektif çalışmada 1 Ocak 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihleri arasında hastanemiz Girişimsel Radyoloji bölümüne tiroid nodülü nedeniyle ince iğne aspirasyon biyopsisi için başvuran hastalar analiz edildi. 18 yaş altındakiler çalışmaya dahil edilmedi. Biyopsi öncesi TI-RADS sınıflandırması için tüm nodüllerin sonografik özellikleri işlemi yapan radyolog tarafından kaydedildi (kompozisyon, ekojenite, şekil, kontur ve ekojenik odaklar). Sonrasında sonuçlar sitolojik sınıflandırma olan Bethesda skorlaması ile karşılaştırıldı. Çalışmaya toplam 59 hasta (n=43; %72.9 kadın ve n=16; %27.1 erkek) dahil edildi. Biyopsi yapılan nodüllerin %52.5’i (n=31) sağ lobda, %47.5’i (n=28) sol lobda lokalizeydi. Nodüllerin en uzun çapı ortalama 35.9±13.9 mm (minimum-maksimum; 13-70 mm) idi. Nodül boyutu büyük olanlarda TI-RADS kategorisi anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.026). TI-RADS ve Bethesda skorlamaları arasında orta düzeyde bir uyum vardı (kappa değeri=0.406 ve p<0.001). Bethesda 4 olarak sınıflandırılan 10 (%16.9) ve TI-RADS 4 olan 7 (%11.9) hasta vardı. TI-RADS ≥ 4 olarak sınıflandırılan nodüllerde Bethesda ile uyum daha iyiydi (kappa değeri=0.658 ve p<0.001). Sonuçlarımıza göre TI-RADS skorlaması ile Bethesda sınıflaması arasında orta düzeyde bir uyum olup, malign özellikteki nodüllerde (TI-RADS ≥4) Bethesda sınıflaması ile olan uyum artmaktadır. Bu sınıflamanın rutin kullanıma girmesi malign nodüllerin daha kolay tespit edilmesini sağlayabilir.

Keywords: TI-RADS, Bethesda, Thyroid nodule, Thyroid ultrasound, Fine-needle aspiration cytology.

Anahtar Kelimeler: TI-RADS, Bethesda, Tiroid nodülü, Tiroid ultrasonu, İnce iğne aspirasyon biyopsisi.

 

 

 

 

Cite this article

Adam Osman A, Gedi Ibrahim I, Tahtabaşı M, Kaya V, Shermatova S. Comparison of Sonographic-Based TI-RADS Classification and Cytological-Based Bethesda Scoring: 6-Month Experience in Somalia. Life Med Sci 2022; 1(2): 79-84. doi: 10.54584/lms.2022.13

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).