metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2022.8

PDF

Klinik ve Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Hormon Regülasyonunun Hastanın Yaşam Kalitesi, Ruhsal Durum ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisi

The Effect of Hormone Regulation on the Patient's Quality of Life, Mood, and Anger Control in Patients with Clinical and Subclinical Hypothyroidism

Süleyman ŞAHİNER1 [ID], Oktay SARI1 [ID]

1Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 11.11.2011. Accepted; 06.12.2021. Published; 07.12.2021.

Correspondence: Oktay Sarı; Assoc.Prof., Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: oktay.sari@sbu.edu.tr

 

Özet

Klinik ve subklinik hipotiroidi hastalığı ile anksiyete ve depresyon sık birliktelik göstermektedir. Bu durum hastaların yaşam kalitelerini ve ruhsal durumlarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Böyle olgularda, hormon replasman tedavisi ile hastaların yaşam kalitesinde ve ruhsal durumunda düzelmeler olabilmektedir. Çalışmamızın amacı klinik ve subklinik hipotiroidi hastalarında hormon regülasyonunun, yaşam kalitesi, ruhsal durum ve öfke kontrolü üzerine etkinliğini araştırmaktır. Çalışmaya dahil edilen 82 hipotiroidi hastasına, Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği (HAD), EQ-5D genel yaşam kalite ölçeği, İlaç Uyum Bildirim Ölçeği (IUBÖ) ve saldırganlık ölçeğinden oluşan bir anket formu uygulandı. Hastaların tiroid fonksiyon testleri (TSH ve sT4) kaydedildi. Hastalara tedavi planlandıktan en az 3 hafta sonra olmak üzere TSH regülasyonlarının sağlandığı ilk kontrole gelişlerinde anket formu tekrar uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 40.8±13.4 idi. Katılımcıların %69.5’i (n=57) kadınlardan ve %57.3’ü (n=47) subklinik hipotiroidi vakalarından oluşuyordu. Tedavi öncesi dönemde klinik ve subklinik hipotiroidi hasta grupları arasında yaş ortalamaları, cinsiyet, eğitim düzeyleri ve diğer sosyodemografik veriler açısından anlamlı bir fark yoktu. Klinik hipotiroidi hasta grubunda anksiyete belirtisi %40 ve depresyon belirtisi %37.1 oranında bulunurken subklinik hipotiroidi hasta grubunda anksiyete belirtisi %31.9 ve depresyon belirtisi %23.4 oranında bulundu. Depresyon düzeyleri ile TSH düzeyleri arasında pozitif, sT4 düzeyleri arasında ise negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki bulundu. Yaşam kalitesi ve saldırganlık düzeyleri ile TSH ve sT4 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Tedavi öncesi ve sonrası dönem karşılaştırıldığında her iki hasta grubunda da anksiyete, depresyon ve saldırganlık düzeyi ortalama skorlarında anlamlı düşüşler saptandı. Yaşam kalitesi ölçek skorlarında ise tedavi sonrasında anlamlı düzeyde artış görüldü. Klinik hipotiroidili hastaların ilaç uyum skorlarında tedavi öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, subklinik hipotiroidili hastalarda anlamlı farklılıklar saptandı. Her iki gruptaki hastaların hormon replasman tedavisi sonrasında, depresyon ve anksiyete riski ile saldırganlık düzeylerinde azalma, yaşam kalitelerinde ise artış görüldü. Aile hekimliği pratiğinde hasta şikayetleri değerlendirilirken biyopsikososyal yaklaşım göz önünde bulundurularak, klinik ve subklinik hipotiroidide psikiyatrik belirtilerin sık görüldüğü, hipotiroidinin bazen psikiyatrik belirtilerle ortaya çıkabileceği ve hastanın yaşam kalitesi ve ruhsal durumunun etkilenebileceği akılda tutulmalı ve uygun tedavi ile hastaların bu durumları düzeltilmelidir.

Abstract

Clinical and subclinical hypothyroidism disease is frequently associated with anxiety and depression. This condition also negatively affects the quality of life and mental state of patients. In such cases, there may be improvements in the quality of life and mental state of patients with hormone replacement therapy. The aim of our study is to investigate the effectiveness of hormone regulation in clinical and subclinical hypothyroidism patients on quality of life, mental state, and anger control. A questionnaire consisting of the Hospital Anxiety and Depression scale (HAD), EQ-5D general quality of life scale, drug compliance notification scale, and aggression scale was applied to 82 hypothyroidism patients included in the study. Thyroid function tests (TSH and fT4) of patients were recorded. The questionnaire form was applied to the patients again at least 3 weeks after the treatment was planned for the first control with TSH regulations. The average age of the patients was 40.8±13.4 years, 69.5% (n=57) of participants were women and 57.3% (n=47) were cases of subclinical hypothyroidism. In the pre-treatment period, there was no significant difference between the patient groups with clinical and subclinical hypothyroidism in terms of mean age, gender, education level and other sociodemographic data. In the clinical hypothyroidism patient group, anxiety symptoms were 40% and depression symptoms were 37.1%, while in the subclinical hypothyroidism patient group, anxiety symptoms were 31.9% and depression symptoms were 23.4%. There was a positive relationship between depression levels and TSH, and a low level of negative relationship between fT4. No statistically significant association was found between quality of life and aggression levels and TSH and fT4. A significant decrease in the average scores of anxiety, depression, and aggression levels was found in both groups of patients compared to before and after treatment. Quality of life scale scores were significantly increased after treatment. No significant differences were observed between pre-and post-treatment drug compliance scores of patients in clinical hypothyroidism patients, while significant differences were found in subclinical hypothyroidism group. After hormone replacement therapy, depression and anxiety risks and aggression levels of the patients in both groups decreased and their quality of life increased. Considering the biopsychosocial approach when evaluating the patient's complaints in family medicine practice, it should be kept in mind that psychiatric symptoms are common in clinical and subclinical hypothyroidism, sometimes hypothyroidism may present with psychiatric symptoms, and the patient's quality of life and mental state may be affected, and their conditions should be corrected with appropriate treatment.

Anahtar kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Hipotiroidi, Hormon regülasyonu, İlaç uyumu, Öfke, Saldırganlık, Yaşam kalitesi.

Keywords: Aggression, Anger, Anxiety, Depression, Drug compliance, Hormone regulation, Hypothyroidism, Quality of life.

 

 

 

 

Bu çalışma 16-18 Nisan 2021 tarihinde “6th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2021 İzmir, Türkiye” kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Cite this article

Şahiner S, Sarı O. The Effect of Hormone Regulation on the Patient's Quality of Life, Mood, and Anger Control in Patients with Clinical and Subclinical Hypothyroidism. Life Med Sci 2022; 1(2): 36-46. doi: 10.54584/lms.2022.8

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).