metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2022.19

PDF

Sezaryen Kararı Alınan Gebelerde Algılanan Sosyal Desteğin Cerrahi Korkuya Etkisi: Bir Acil Servis Örneği

The Effect of the Perceived Social Support on Surgical Fears of Pregnancy Decision for Cesarean: An Emergency Department Example

Funda TOSUN GÜLEROĞLU1 [ID], Gökçen AYDIN AKBUĞA1 [ID]

1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye.

Article Info: Received; 20.07.2022. Accepted; 20.09.2022. Published; 22.09.2022.

Correspondence: Gökçen Aydın Akbuğa; Asst.Prof., Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye. E-mail: gokcen.aydin@yobu.edu.tr

 

Özet

Bu araştırma acil servise başvuran gebelerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin sezaryen öncesi yaşadıkları cerrahi korku düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 19.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin acil servisine başvuran ve sezaryen kararı verilen 100 kadın oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgiler Formu, Cerrahi Korku Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, One Way ANOVA ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29.38±5.98 yıl iken, %43’ünün ilkokul mezunu olduğu, %67’sinin çalışmadığı, %85’nin çekirdek aile ile yaşadığı bulunmuştur. Kadınların algılanan sosyal destek ölçeğinden aldıkları ortalama puan 57.30±17.58, cerrahi korku ölçeğinden aldıkları ortalama puan ise 39.23±19.65 olarak belirlenmiştir. Algılanan sosyal destek ölçeği toplam puanı ile cerrahi korku ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r=0.082; p=0.416). Kadınların orta düzeyde cerrahi korkuya sahip oldukları, algıladıkları sosyal destek düzeyinin cerrahi korkuyu etkilemediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda gebelere verilen doğuma hazırlık eğitimlerinde acil sezaryen olasılığına ve sürecine değinen eğitimlere de yer verilmesi ve daha büyük örneklem grubu ile yürütülecek çalışmaların yapılması önerilebilir.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of perceived social support level of pregnant women who applied to the emergency department on the level of surgical fear they experienced before cesarean section. The sample of the study consisted of 100 women who applied to the emergency department of a training and research hospital between 19.01.2022- 31.03.2022 and were given a cesarean section decision. Data were collected using the Introductory Information Form, the Surgical Fear Scale, and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Percentage distribution, mean, standard deviation, t test for independent groups, One Way ANOVA and Pearson correlation test were used to evaluate the data. It was found that the mean age of the women participating in the study was 29.38±5.98 years, 43% were primary school graduates, 67% did not work, and 85% lived with a nuclear family. The mean score of the women on the perceived social support scale was 57.30±17.58, and the mean score on the surgical fear scale was 39.23±19.65. There was no statistically significant correlation between the total score of the scale of perceived social support and the total score of the surgical fear scale (r=0.082; p=0.416). It was concluded that the women had a moderate level of fear of surgery, and the perceived level of social support did not affect the fear of surgery. In line with these results, it may be recommended to include training that addresses the possibility and process of emergency cesarean section in childbirth preparation training and carry out studies with larger sample groups.

Anahtar kelimeler: Sezaryen, Cerrahi korku, Sosyal destek.

Keywords: Cesarean section, Fear of surgery, Social support.

 

 

 

 

Cite this article

Tosun Güleroğlu F, Aydın Akbuğa G. The Effect of the Perceived Social Support on Surgical Fears of Pregnancy Decision for Cesarean: An Emergency Department Example. Life Med Sci 2022; 1(4): 131-139. doi: 10.54584/lms.2022.19

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).