metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2023.26

PDF

Diyabet ve Hastalık Süresinin Disk Dejenerasyonu ve Cilt Altı Yağ Dokusu Kalınlığı Üzerine Etkisi

The Effect of Diabetes and Disease Duration on Disc Degeneration and Subcutaneous Adipose Tissue Thickness

Sefer ASLAN1 [ID], Mehmet ŞİRİK2 [ID], Mehmet SARIAYDIN3 [ID], Ramazan İlyas ÖNER4 [ID]

1Department of Internal Medicine, Adıyaman Training and Research Hospital, Adıyaman, Türkiye.

2Department of Radiology, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Türkiye.

3Department of Internal Medicine, VM Medical Park Pendik Hospital, Istanbul, Türkiye.

4Department of Internal Medicine, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Türkiye.

Article Info: Received; 28.11.2022. Accepted; 10.01.2023. Published; 13.01.2023.

Correspondence: Sefer Aslan; MD, Department of Internal Medicine, Adıyaman Training and Research Hospital, Adıyaman, Türkiye. E-mail: drseferaslan02@hotmail.com

 

Özet

Diyabetes mellitus (DM) varlığı ve hastalık süresinin, intervertebral disk dejenerasyonu, epifizyal plak dejenerasyonu ve cilt altı yağ dokusu kalınlığı değişiklikleri ile ilişkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladığımız bu çalışmaya 2020-2022 yılları arasında iç hastalıkları polikliniğine başvuran ve bel ve/veya bacak ağrısı nedeni ile lomber omurga manyetik rezonans görüntülemesi çekilen diyabetik hastalar ve diyabetik olmayan katılımcılar (kontrol grubu) dahil edildi. DM hastaları ve kontrol grubunda disk dejenerasyonu, epifizyal plak dejenerasyonu ve cilt altı yağ dokusu kalınlığı parametreleri retrospektif olarak incelendi ve sonuçlar istatistiksel açıdan değerlendirildi. Hasta grubunda 80 DM hastası vardı, bu hastaların 25’i (%31.3) erkek ve ‎‎55’i (%68.8) kadın idi. Kontrol grubunda ise toplamda 121 katılımcı vardı ve bunların 39’u (%32.2) erkek ve ‎‎82’si (%67.8) kadın idi. Hasta grubun yaş ortalaması 57.85±10.76 iken, kontrol grubunun yaş ortalaması ‎‎54.23±13.09 idi. DM süresi ile disk dejenerasyonu, epifizyal plak dejenerasyonu ve cilt altı yağ dokusu kalınlık değişikliği arasında anlamlı bir fark yoktu. Bununla beraber, kontrol grubu ile DM’li hasta grubu arasında disk dejenerasyonu ve epifizyal plak dejenerasyonu açısından anlamlı derecede farklılık mevcuttu, sırasıyla p=0.003 ve p=0.017. Çalışmamız diyabeti olan hastalarda hastalık süresinden bağımsız olarak disk dejenerasyonu ve epifizyal plak dejenerasyonuna yatkınlığın arttığını göstermiştir. Diyabetik hastalığın kontrolü ve tedavisi sekonder komplikasyonların önlenmesine önemli katkı sunacaktır.

Abstract

In this study, we aimed to determine whether the presence and duration of diabetes mellitus (DM) is associated with changes in intervertebral disc degeneration, epiphyseal plaque degeneration, and subcutaneous fat tissue thickness. Diabetic patients and non-diabetic participants (control group) who applied to the internal medicine outpatient clinic between 2020-2022 and had lumbar spine magnetic resonance imaging due to low back and/or leg pain were included the study. Disc degeneration, epiphyseal plaque degeneration, and subcutaneous fat tissue thickness parameters of DM patients and control group were reviewed retrospectively, and the results were statistically evaluated. There were 80 DM patients in the patient group, 25 (31.3%) of these patients were male and 55 (68.8%) were female. There was a total of ‎‎121 participants in the control group, of which 39 (32.2%) were male and 82 (67.8%) were female. The mean age of the patient group was 57.85±10.76 years, while the mean age of the control group was ‎‎54.23±13.09 years. There was no significant difference between the duration of DM and disc degeneration, epiphyseal plaque degeneration, and subcutaneous adipose tissue thickness. However, there was a significant difference between the control group and the DM patient group in terms of disc degeneration and epiphyseal plaque degeneration (p=0.003 and p=0.017, respectively). This study reveals that patients with diabetes have an increased susceptibility to disc degeneration and epiphyseal plaque degeneration, regardless of disease duration. Control and treatment of diabetic disease will make an important contribution to the prevention of secondary complications.

Anahtar kelimeler: Diyabetes mellitus, Disk dejenerasyonu, Epifizyal plak dejenerasyonu.

Keywords: Diabetes mellitus, Disc degeneration, Epiphyseal plaque degeneration.

 

 

 

 

Cite this article

Aslan S, Şirik M, Sarıaydın M, Öner Rİ. The Effect of Diabetes and Disease Duration on Disc Degeneration and ‎‎Subcutaneous Adipose Tissue Thickness. Life Med Sci 2023; 2(1): 25-30. doi: 10.54584/lms.2023.26

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).