metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2023.30

PDF

COVID-19 Pandemisinde Hastaneden Bulaşabilecek Etkenler Konusunda Aile Hekimliği Asistanlarının Risk Profili, Farkındalıkları ve Bağışıklanma Durumları

Risk Profile, Awareness, and Immunization Status of Family Medicine Assistants on the Agents That Can Be Transmitted from the Hospital in the COVID-19 Pandemic

Fatoş ZAYİM GEDİK1 [ID], Tuğba YILMAZ1 [ID], Oktay SARI1 [ID]

1Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 07.10.2022. Accepted; 27.12.2022. Published; 01.04.2023.

Correspondence: Tuğba Yılmaz; MD., Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: tugbagoktas88@hotmail.com

 

Özet

Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin 18 aylık dönemi hastane içi rotasyon olarak geçmektedir. Bu süreçte hastaneden bulaşabilecek enfeksiyonlar (HBE) açısından riskli durumlarla karşılaşma olasılığının artması, aile hekimliği asistanları için HBE’den korunma konusunda farkındalığın ve bağışıklanma durumunun önemini karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı aile hekimliği asistanlarının HBE konusunda risk durumlarını değerlendirmek ve bağışıklanma durumlarını araştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Çalışma 01.08.2021-30.03.2022 tarihleri arasında, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanları olmak üzere 285 katılımcı üzerinde yapılmıştır. Çalışmayı kabul eden asistan hekimlere yapılan 17 soruluk ankette, hekimlerin demografik özellikleri ve HBE ile ilgili bazı bilgileri sorgulanmıştır. Sonrasında riskli durumlarla karşılaşıp karşılaşmadıkları, hekimlerin periyodik kontrol muayeneleri ve bağışıklanma durumları sorgulanmıştır. Kişisel koruyucu yöntemleri uygulama durumları ve HBE konusunda bilgi düzeyleri ile ilgili 5’li likert tipi tablo halinde sorular sorulmuştur. Likert tipi sorulara verilen cevaplar en kötü 1, en iyi 5 olmak üzere puanlandırılıp toplanarak bilgi düzeyi toplam puanı (minimum-maksimum: 15-75) elde edilmiştir. Katılımcıların 180’i (%63.2) kadın, 196’sı (%68.8) 24-29 yaş aralığındaydı. Katılımcıların, %99.3’ünün (n=283) COVID-19, %96.5’inin (n=275) hepatit B, %93.7’sinin (n=267) tetanoz, %39.6’sının (n=113) pnömokok ve %39.3’ünün (n=112) influenza aşısını olduğu tespit edildi. Kadın asistanların bilgi düzeyi puanı daha yüksekti (p=0.001). Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları ile bilgi düzeyi puanları arasında anlamlı fark saptandı (p=0.033). Bu farklılığa göre 24-29 yaş aralığındaki katılımcıların ortalama bilgi düzeyi puanları daha yüksekti (p=0.047). Kadın asistanların, HBE’yi aile hekimliği asistanları için daha yüksek oranda risk olarak değerlendirdiği tespit edildi (p=0.026). HBE’yi aile hekimliği asistanları için risk olarak gören katılımcıların bilgi düzeyi puanı daha yüksekti (p=0.043). Çalışmamızda HBE’yi, aile hekimliği asistanlarının risk olarak değerlendirdiği görüldü. Buna karşın asistan hekimlerin bu konudaki farkındalığı ve bilgi düzeyi yeterli olarak görülmedi. Hekimlerin bazı aşıları COVID-19 pandemisinin de etkisiyle daha özenle oldukları belirlendi. Bununla beraber, periyodik sağlık muayenelerine gereken özeni göstermedikleri görüldü. HBE konusunda aile hekimliği asistanlarının farkındalığının arttırılması adına eğitim müfredatına riskli olabilecek enfeksiyonlar konusunda dersler planlanabilir. Düzenli periyodik kontrollerin yaptırılması sağlanarak hekimlerin mesleki sağlık riskleri açısından takipleri yapılabilir. Riskli durumlarla karşılaşma ihtimaline karşı kişisel koruyucu yöntemlerin kullanılması teşvik edilip, düzenli olarak denetiminin yapılması önerilir.

Abstract

Eighteen months of family medicine residency training is completed as in-hospital rotation. In this process, the increase in the possibility of encountering risky situations in terms of hospital acquired infections (HAI) reveals the importance of awareness and immunization status for family medicine residents in preventing HAI. The aim of this study is to evaluate the risk status of family medicine residents about HAI, to investigate their immunization status, and to raise awareness on this issue. This study was conducted on 285 participants, including family medicine assistants who received residency training at Gülhane Training and Research Hospital between 01.08.2021 and 30.03.2022. In the 17-question survey made to the residents who accepted the study, demographic characteristics of the residents and some other information about the HAI were questioned. Afterwards, whether they encountered risky situations, periodic control examinations of the physicians, and their immunization status were questioned. Questions were asked in the form of a 5-point Likert-type table about the use of personal protective methods and their knowledge level about HAI. The answers given to the Likert type questions were scored as 1 worst and 5 as the best, and the total knowledge level score (minimum-maximum:15-75) was obtained. 180 (63.2%) of the participants were female, 196 (68.8%) were in the 24-29 age range. Of the participants, 99.3% (n=283) COVID-19, 96.5% (n=275) hepatitis B, 93.7% (n=267) tetanus, 39.6% (n=113) pneumococcus, 39.3% (n=112) influenza vaccine. The knowledge level score of female residents was higher (p=0.001). There was a significant difference between the age distribution of the participants and their knowledge level (p=0.033). According to this difference, the average knowledge level scores of the participants in the 24-29 age range were higher (p=0.047). It was determined that female residents HAI as a higher risk for family medicine residents (p=0.026). Participants who considered HAI as a risk for family medicine residents had a higher knowledge level (p=0.043). In our study, it was seen that HAI were evaluated as a risk by family medicine residents. On the other hand, the awareness and knowledge level of resident physicians on this issue was not considered sufficient. It was determined that some of the vaccines of the physicians were more careful with the effect of the COVID-19 pandemic. However, it was observed that they did not pay due attention to the periodic health examinations. In order to increase the awareness of family medicine residents about HAI, lessons on infections that may be risky can be planned in the training curriculum. By ensuring regular periodic controls, physicians can be followed up in terms of occupational health risks. In case of encountering risky situations, the use of personal protective methods is encouraged and regular inspection is recommended.

Anahtar kelimeler: Aşı, Enfeksiyon, Aile hekimliği, Risk.

Keywords: Vaccine, Infection, Family Medicine, Risk.

 

 

 

 

Cite this article

Zayim Gedik F, Yılmaz T, Sarı O. Risk Profile, Awareness, and Immunization Status of Family Medicine Assistants on the Agents That can be Transmitted from the Hospital in the COVID-19 Pandemic. Life Med Sci 2023; 2(2): 53-60. doi: 10.54584/lms.2023.30

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).