metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2023.34

PDF

SARS-CoV-2 Pandemisinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Sekonder Bakteriyel Pnömoni Etkenlerinin Dağılımına ve Antibiyotik Direnç Profiline Etkileri

The Effects of SARS-CoV-2 Pandemic on the Distribution of Secondary Bacterial Pneumonia Agents and Antibiotic Resistance Profile in Intensive Care Units

İsmail Selçuk AYGAR1 [ID]

1Department of Medical Microbiology (Laboratory), Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 07.04.2023. Accepted; 20.04.2023. Published; 28.04.2023.

Correspondence: İsmail Selçuk Aygar; MD., Department of Medical Microbiology (Laboratory), Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye. E-mail: drisa1986@hotmail.com

 

Özet

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020’de COVID-19’u (Coronavirus Disease 2019) pandemi olarak ilan etmesinden günümüze, SARS-CoV-2 enfeksiyonları dünya genelinde yüksek oranlarda morbidite ve mortaliteye neden olmuştur. Pnömoni gibi sekonder bakteriyel enfeksiyonların tabloya eklenmesi, hastalığın daha mortal seyretmesine yol açmıştır. Bu durum gerek proflaktik gerekse tedavi amaçlı antibiyotik kullanımında artışa yol açmış ve antibiyotik direnç oranlarının artması ve çoklu ilaç dirençli suşlar konusunda endişelere neden olmuştur. Bu çalışmaya, Nisan 2020 - Mayıs 2022 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip edilen ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile doğrulanmış tanısı olan 679 COVID-19 hastası (Grup 1) ile pandemi döneminde anestezi YBܒde izlenen ancak SARS-CoV-2 PCR test sonuçları negatif olan 366 hasta (Grup 2) dahil edildi. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun etken dağılımı ve antibiyotik direnç paternlerindeki değişimler üzerine olası etkilerini gözlemlemek amacıyla ayrıca, Nisan 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında (pandemi öncesi dönemde) anestezi YBܒde tedavi gören 363 hastaya (Grup 3) ait veriler incelendi. Gruplarda yer alan toplam 1408 hastanın trakeal aspirat örneklerinden izole edilen bakteriyel etkenler ve antibiyotik direnç oranları belirlendi. COVID-19 YBܒlerinde takip edilen hastaların 430’unun (%63.3) trakeal aspirat örneğinde patojen mikroorganizma üremesi tespit edildi. COVID-19 YBܒlerinde takip edilen hastalarda, sekonder bakteriyel pnömoni etkenleri olarak sıklık sırasına göre; Acinetobacter baumannii (%39.6), Klebsiella pneumoniae (%35.5) ve Pseudomonas aeruginosa (%3.5) izole edildi. A. baumannii ve K. pneumoniae izolasyon oranları COVID-19 hastalarında (Grup 1), COVID-19 dışı YBÜ hastalarına (Grup 2) göre ve benzer şekilde, salgın dönemindeki tüm hastalarda (Grup 1 + Grup 2) salgın öncesi döneme göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Dikkat çekici diğer bulgular ise salgın döneminde izole edilen A. baumannii ve K. pneumoniae suşlarında, salgın öncesi döneme kıyasla yüksek antibiyotik direnç oranlarının varlığı ve izolatların büyük çoğunluğunda çoklu ilaç direncinin gözlemlenmesi idi. COVID-19 nedeniyle YBܒlerde takip edilen hastalarda eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkili artmış mortalite riskinin önüne geçilebilmesi için; hastaların bakteriyel enfeksiyonlar açısından hızlı değerlendirilmesi, zamanında ve uygun antibiyotik tedavisi ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınması önem arz etmektedir.

Abstract

Since the World Health Organization declared COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) a pandemic on March 11, 2020, SARS-CoV-2 has caused high rates of morbidity and mortality worldwide. The addition of secondary bacterial infections such as pneumonia to the clinical course led to more mortality of the disease. This situation has led to an increase in the use of antibiotics for both prophylactic and therapeutic purposes and has caused concerns about the increase in antibiotic resistance rates and multi-drug resistant strains. 679 COVID-19 patients (Group 1) with a diagnosis confirmed by polymerase chain reaction (PCR) and 366 patients who were followed up in the anesthesia intensive care unit (ICU) during the pandemic but had negative SARS-CoV-2 PCR test results (Group 2) were included in this study; all of them were treated in the ICU of our hospital between April 2020 - May 2022. In order to observe the possible effects of SARS-CoV-2 infection on the distribution of the causative agent and changes in antibiotic resistance patterns, the data of 363 patients (Group 3) who were treated in the anesthesia ICU between April 2017 and May 2019 (pre-pandemic period) were analyzed. Bacterial agents isolated from tracheal aspirate samples and antibiotic resistance rates of 1408 patients in the groups were determined. Pathogenic microorganism growth was detected in the tracheal aspirate samples of 430 (63.3%) of the patients followed in the COVID-19 ICUs. In the patients followed in COVID-19 ICUs, as secondary bacterial pneumonia agents, in order of frequency; Acinetobacter baumannii (39.6%), Klebsiella pneumoniae (35.5%) and Pseudomonas aeruginosa (3.5%) were isolated. A. baumannii and K. pneumoniae isolation rates were significantly higher in COVID-19 patients (Group 1) compared to non-COVID-19 ICU patients (Group 2) and were similarly higher in all patients in the pandemic period (Group 1 + Group 2) compared to the pre-epidemic period (p<0.001). Other remarkable findings were the presence of high antibiotic resistance rates in A. baumannii and K. pneumoniae strains isolated during the pandemic period, compared to the pre-pandemic period, and the observation of multi-drug resistance in the vast majority of isolates. In order to prevent the increased risk of mortality associated with concomitant secondary bacterial infections in patients followed in ICUs due to COVID-19; It is important to evaluate patients quickly in terms of bacterial infections, to take timely and appropriate antibiotic treatment and to take necessary isolation measures.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Yoğun Bakım Ünitesi, Pnömoni, Antibiyotik direnci.

Keywords: COVID-19, Intensive Care Unit, Pneumonia, Antibiotic resistance.

 

 

 

 

Cite this article

Aygar IS. The Effects of SARS-CoV-2 Pandemic on the Distribution of Secondary Bacterial Pneumonia Agents and Antibiotic Resistance Profile in Intensive Care Units. Life Med Sci 2023; 2(2): 92-100. doi: 10.54584/lms.2023.34

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).