metin, yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Research Article

Evaluation the Effect of Trichloroethylene on the Metal-Ceramic Bonding

Trikloroetilenin Metal-Seramik Bağlanmasına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

 

*Nurten BAYSAL1 [ID], Barış Filiz EROL1 [ID], Simel AYYILDIZ1 [ID]

 

Abstract

The aim of the study is to evaluate the effect of trichloroethylene (TCE) on the metal-ceramic bond of additively manufactured and casting Co-Cr alloys. For this purpose, 84 disc-shaped (r=12 mm, h=1 mm) specimens were prepared for two experimental groups (n=42) with different fabrication techniques; casting and additively manufactured with Co-Cr. Before ceramic application, the disc specimens divided into two subgroups (n=21): Casting and cleaned with TCE (CT), casting and not cleaned with TCE (C), additively manufactured and cleaned with TCE (AT), additively manufactured and not cleaned with TCE (A). Ceramic (h=4 mm, r=6 mm) was applied to the disc specimens (n=20) and their shear bond strength (SBS) was measured. The surface morphology of disc (n=1; for each subgroup) specimens before and after TCE application was analyzed with a scanning electron microscope (SEM). Results were statistically analyzed with 1-way ANOVA and the Bonferroni multiple comparisons tests (α=0.05). Significant differences were found in SBS of the CT, C, AT, and A groups. CT group (21.74±1.66 MPa) showed a significantly higher SBS value than the C (18.65±2.11 MPa), AT (19.07±1.75 MPa) and A (18.52±1.94 MPa) groups (p<0.001). In conclusion the application of the TCE increased the metal-ceramic bond of casting Co-Cr alloy. Although the results were not statistically significant the TCE also increased the bond of additively manufactured Co-Cr alloy.

Keywords: Trichloroethylene, Co-Cr alloy, Ceramic, Shear bond strength.

 

Özet

Çalışmanın amacı trikloroetilenin (TCE) eklemeli ve döküm yöntemleri ile üretilen Co-Cr alaşımlarının metal-seramik arasındaki bağlanmaya olan etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, Co-Cr alaşımı kullanılarak döküm ve eklemeli üretim teknikleri ile iki deney grubu (n=42) için 84 adet disk şeklinde (12 mm çapında, 1 mm kalınlığında) örnek elde edildi. Seramik uygulamasına başlamadan önce örnekler iki alt gruba (n=21) ayrıldı: Döküm yöntemi ile üretilip TCE ile temizlenen (CT), döküm yöntemi ile üretilip TCE ile temizlenmeyen (C), eklemeli yöntem ile üretilip TCE ile temizlenen (AT) ve eklemeli yöntem ile üretilip TCE ile temizlenmeyen (A). Sonrasında örneklere (n=20) seramik (h=4 mm, r=6 mm), uygulanıp makaslama bağlanma direnci testi (shear bond strength, SBS) yapıldı. Örnek (n=1; her bir alt grup için) yüzeylerindeki TCE uygulaması öncesi ve sonrası değişim taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. Sonuçlar istatistiksel olarak 1-way ANOVA ve Bonferroni Çoklu karşılaştırma testleri ile değerlendirildi (α=0.05). CT, C, AT ve A gruplarının SBS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. CT grubunun (21.74±1.66 MPa) SBS değeri, diğer gruplara göre; C (18.65±2.11 MPa), AT (19.07±1.75 MPa), A (18.52±1.94 MPa) anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Sonuç olarak, TCE uygulaması döküm Co-Cr alaşımlarının metal seramik bağlantısını önemli derecede arttırmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, TCE uygulaması sonrası eklemeli imalat yöntemi ile üretilen Co-Cr alaşımlarının metal seramik bağlanma direnci de artmıştır.

Anahtar kelimeler: Trikloroetilen, Co-Cr alaşımı, Seramik, Makaslama bağlanma direnci.

 

 

 

 

 

Figure 1. Application of trichloroethylene (TCE) to the specimens. Figure 1 png

Şekil 1. Numunelere trikloretilen (TCE) uygulanması. Şekil 1 png

 

 

 

Figure 2. Shear bond strength (SBS) of CT, AT, C, and A experimental group. The box plot shows the distribution and average values of the SBS within the groups. Figure 2 png

Şekil 2. CT, AT, C ve A deney grubunun kesme bağ mukavemeti (shear bond strength. SBS). Kutu grafik SBS'nin gruplar içindeki dağılımını ve ortalama değerlerini gösterir. Şekil 2 png

 

 

 

Figure 3. Scanning electron microscope (SEM) images show top surfaces of the cast and additively manufactured Co-Cr alloys before and after TCE application. The letters show the groups; a:C, b:CT c:A, and d:AT. Figure 3 png

Şekil 3. Taramalı elektron mikroskobu (scanning electron microscope, SEM) görüntüleri, TCE uygulamasından önce ve sonra döküm ve eklemeli olarak üretilmiş Co-Cr alaşımlarının üst yüzeylerini göstermektedir. Harfler grupları göstermektedir; a:C, b:CT c:A ve d:AT. Şekil 3 png

 

 

 

Figure 4. Scanning electron microscope (SEM) images show top surfaces of the cast and additively manufactured Co-Cr alloys before and after TCE application. The letters show the groups; a:C, b:CT c:A, and d:AT. Figure 4 png

Şekil 4. Taramalı elektron mikroskobu (scanning electron microscope, SEM) görüntüleri, TCE uygulamasından önce ve sonra döküm ve eklemeli olarak üretilmiş Co-Cr alaşımlarının üst yüzeylerini göstermektedir. Harfler grupları göstermektedir; a:C, b:CT c:A ve d:AT. Şekil 4 png

DOI:

10.54584/lms.2022.22

Article in English

 

1Department of Prosthodontics, Faculty of Gülhane Dentistry, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Nurten Baysal; PhD, Department of Prosthodontics, Faculty of Gülhane Dentistry, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

E-mail:

nurtenerdogan7@hotmail.com

 

Received: 10.10.2022

Accepted: 12.10.2022

Published: 18.10.2022

Cite as: Baysal N, Erol BF, Ayyıldız S. Evaluation the Effect of Trichloroethylene on the Metal-Ceramic Bonding. Life Med Sci 2022; 1(4): 153-160.

 

View in academic indexes and databases

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

Cited by 1 article*, 0 book chapter.

[1]* Baysal N, Erol BF. Evaluation of the Effect of Dental Technicians’ Ceramic Application Experience on Metal–Ceramic Bonding: A Pilot Study. Current Research in Dental Sciences 2024; 34(1): 35-39. doi: 10.5152/CRDS.2024.23261

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).