metin, yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterococcus Türleri ve Antibiyotik Direnç Oranları

Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures and Antibiotic Resistance Rates

 

*İlkay BAHÇECİ1 [ID], Soner YILDIZ1 [ID], Kazım ŞAHİN1 [ID]

 

Özet

Enterokoklar vücudun pek çok bölgesinde flora elemanı olarak bulunurken son zamanlarda idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere bakteriyemi ve menenjit gibi farklı enfeksiyon etkenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan antibiyotik direnci de tedavide ek zorluklar meydana getirmektedir. Bu çalışmada idrar yollarından izole edilen enterokokların tür tayini ve antibiyotiklere karşı direnç oranlarının saptanması amaçlanmıştır. Çalışmaya 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri arasında hastanemizin çeşitli kliniklerinden idrar yolu enfeksiyonu ön tanısıyla rutin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen idrar kültürü örneklerinden izole edilen enterokok suşları dahil edilmiştir. Örnekler koyun kanlı agar ve eozin metilen blue agarda ekimleri yapılıp tür tayinleri ve antibiyogram değerlendirmesi, konvansiyonel yöntemler ve otomatize identifikasyon cihazı (VITEK 2 Compact- BioMerieux-France) kullanılarak EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 2020-2021) önerileri doğrultusunda yapılmıştır. Tüm enterokok izolatları (n=349) vankomisin, teikoplanin, tigesiklin ve linezolide duyarlı bulunmuştur. Enterococcus faecalis izolatlarının (n=238) %32.8’si siprofloksasine, %23.7’si yüksek düzey gentamisine, %33.2’si imipeneme, %2.5’u nitrofurantoine ve %26.9’u streptomisine dirençli bulunmuştur. Enterococcus faecium izolatlarının (n=111) %84.7’si siprofloksasine, %58.6’sı yüksek düzey gentamisine, %91’i imipeneme, %31.5’i nitrofurantoine ve %83.8’i streptomisine dirençli tespit edilmiştir. Sonuç olarak sıklıkla idrar yolları enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen, bunun yanında yara yeri enfeksiyonu veya bakteriyemi gibi diğer klinik tablolara da sebep olan enterokok suşlarının direnç paternlerinin saptanması, uygun tedavi protokollerinin oluşturulması ve yeni antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik direnci, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium.

 

Abstract

While enterococci are found as flora elements in many parts of the body, they have recently emerged as different infectious agents such as urinary tract infections, bacteremia, and meningitis. Increasing antibiotic resistance also poses additional challenges in treatment. In this study, it was aimed to determine the species identification and antibiotic resistance rates of enterococci isolated from the urinary tract. Enterococcus strains isolated from urine culture samples sent to the routine microbiology laboratory from various clinics of our hospital between 01.01.2020 and 31.12.2021 with the preliminary diagnosis of urinary tract infection were included in this study. Samples were cultivated on sheep blood agar and eosin methylene blue agar, and species determination and antibiogram evaluation were carried out in accordance with the recommendations of EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing-2020-2021) using conventional methods and automated identification device (VITEK 2 Compact-BioMerieux-France). All enterococci isolates (n=349) were susceptible to vancomycin, teicoplanin, tigecycline and linezolid. Of Enterococcus faecalis isolates (n=238), 32.8% were resistant to ciprofloxacin, 23.7% to high-level gentamicin, 33.2% to imipenem, 2.5% to nitrofurantoin, and 26.9% to streptomycin. Of the Enterococcus faecium isolates (n=111), 84.7% were resistant to ciprofloxacin, 58.6% to high-level gentamicin, 91% to imipenem, 31.5% to nitrofurantoin, and 83.8% to streptomycin. In conclusion, it is important to determine the resistance patterns of enterococcus strains, which are most frequently isolated as the causative agent of urinary tract infection, and also cause other clinical presentations such as wound infection or bacteremia, and to establish appropriate treatment protocols and to determine new antibiotic resistances.

Keywords: Antimicrobial susceptibilty, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium.

 

 

 

 

 

 

DOI:

10.54584/lms.2023.29

Article in Turkish

 

1Department of Medical Microbiology, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye.

 

*Corresponding author

İlkay Bahçeci; Asst.Prof., Department of Medical Microbiology, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye.

E-mail:

ilkay.bahceci@erdogan.edu.tr

 

Received: 15.01.2023

Accepted: 25.01.2023

Published: 26.01.2023

Cite as: Bahçeci İ, Yıldız S, Şahin K. Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures and Antibiotic Resistance Rates. Life Med Sci 2023; 2(1): 48-52.

 

View in academic indexes and databases

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).