metin, yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

Romatizmal Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Tanı, Tedavi ve Takip Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanımı

Utilization Rate of Primary Health Services in the Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Patients Diagnosed with Rheumatic Disease

 

Arda POLAT1 [ID], Tuğba YILMAZ1 [ID], *Oktay SARI1 [ID]

 

Özet

Bu çalışmada romatizmal hastalık tanısı almış bireylerin tanı, tedavi ve takip sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 350 hastaya araştırmacıların hazırlamış olduğu 26 soruluk ankette yer alan ve hastaların demografik bilgileri, romatolojik hastalıklarına tanı konma sürecinde ve sonrasında birinci basamağı tercih etme durumlarıyla ilgili sorular sorulmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 48.67±13.26 olup, %73.7’si (n=258) kadın idi. Hastalar ortalama 6.74±6.07 yıl önce romatizmal hastalık tanısı almışlardı. Hekime müracaatta ilk şikayet en sık %79.7 ile eklem ağrısıydı. Hastaların %22’si (n=77) ilk olarak dahiliye polikliniğine başvurmuştu. Aile hekimine ilk başvuru oranı %12.3’tü (n=43) ve bu hastaların %55.8’i (n=24) tanı için üst basamağa sevk edilmişti. Hastaların %69.1’i (n=242) üçüncü basamak sağlık kuruluşunda tanı almıştı. Analiz sonuçlarına göre hastaların %47.7’sinin tanılı oldukları romatizmal hastalıkları için aile hekiminden reçete yazdırdığı, ancak sadece %6’sının (n=21) romatizmal hastalık için birinci basamakta aile hekimine kontrollere gittiği görüldü. Çalışmamızda hastaların birinci basamaktan hizmet alım oranı romatizmal hastalık belirtileri ilk başladığında ve tanı aldıktan sonraki süreçte de sadece raporlu ilaç yazımıyla ilgili yüksektir. Takip amaçlı birinci basamağı tercih etme eğilimlerinin düşük olduğu saptanmıştır. Hastalığın tüm süreçlerine katkı sağlamak hastanelerin iş yükünü azaltacak ve maliyet etkin bir yaklaşıma katkı sağlayacaktır. Bunun için hastaların birinci basamağa yönelik olumsuz algılarını ortadan kaldıracak faktörler gözden geçirilerek hastaların birinci basamağı tercih etme oranları arttırılabilir.

Anahtar kelimeler: Romatolojik hastalık, Birinci basamak, Aile hekimi.

 

Abstract

In this study, we aimed to investigate the utilization of primary health care in the diagnosis, treatment and follow-up of patients diagnosed with rheumatic disease. For this purpose, 350 patients with rheumatic disease were included in the survey and 26-question about the demographic information of the patients, utilization of primary health care during and afterwards the diagnosis process of the disease. The mean age of the participants was 48.67±13.26, and 73.7% (n=258) of them were female. The patients were diagnosed with rheumatic disease an average of 6.74±6.07 years ago. Joint pain was the most common complaint with a rate of 79.7%. 22% (n=77) of the patients were referred to first internal medicine outpatient department. First admission rate to a family physician was 12.3% (n=43) and 55.8% (n=24) of these patients were referred to higher care for diagnosis. 69.1% (n=242) of the patients were diagnosed in a tertiary healthcare institution. According to the analysis results, 47.7% of the patients had a prescription from their family physician for their rheumatic diseases, but only 6% (n=21) went to their primary care physician for check-ups for their rheumatic diseases. In our study, the rate of use of primary care services was high when patients' rheumatic disease symptoms first begin and were only prescribed prescription drugs after diagnosis. The tendency to prefer primary care for follow-up was low. Contributing to all processes of the rheumatic disease will reduce the workload of hospitals and contribute to a cost-effective approach. For this, the factors that will eliminate the negative perceptions of patients towards primary care can be reviewed and the rate of patients' preference for primary care can be increased.

Keywords: Rheumatological disease, Primary care, Family physician.

 

 

 

 

 

Şekil 1. Hastaların ilk şikayetlerine yönelik dağılımı. Şekil 1 png

Figure 1. Distribution of patients according to their first complaints. Figure 1 png

DOI:

10.54584/lms.2023.36

Article in Turkish

 

1Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Oktay Sarı; Prof., Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

E-mail:

oktay.sari@sbu.edu.tr

 

Received: 07.06.2023

Accepted: 06.07.2023

Published: 08.07.2023

Cite as: Polat A, Yılmaz T, Sarı O. Utilization Rate of Primary Health Services in the Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Patients Diagnosed with Rheumatic Disease. Life Med Sci 2023; 2(3): 106-116.

 

View in academic indexes and databases

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).