metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Arşiv Araştırması / Archival Research [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2022.16

PDF

On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Bahriyesinde Askeri Hijyen

Military Hygiene in the Ottoman Navy in the Nineteenth Century

Ömer KARAKUŞ1 [ID]

1Department of Interdisipliner Forensic Sciences, Ankara University Institute of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 10.05.2022. Accepted; 19.05.2022. Published; 20.05.2022.

Correspondence: Ömer Karakuş, Phd Candidate, Department of Interdisipliner Forensic Sciences, Ankara University Institute of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: omkarakus@hotmail.com

 

Özet

Tarih boyunca büyük savaşlarda bulaşıcı hastalık salgınları muharebeler sırasında kaybedilenden daha fazla insanın ve askerin ölümüne yol açmıştır. Bu nedenle tarihsel süreç içerisinde, orduların bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlı olduğu ve içinde bulundukları zamanın anlayışına uygun önlemler aldıkları bilinmektedir. On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde yazılan ve Osmanlı bahriyesinde askeri hijyen konusunda birincil tarihsel kaynakları oluşturan üç kitabın ve bu kitaplar içerisinde bulunan arşiv belgelerinin incelendiği bu çalışmada Osmanlı deniz birlikleri ve savaş gemilerindeki modern tıbbi uygulamaların ilk örneklerinin ele alınması amaçlanmıştır. Çalışmada ulaştığımız veriler Osmanlı bahriyesinde on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan modernizasyon çalışmalarına paralel olarak, askeri hıfzıssıhha uygulamalarının da hem eğitim hem de kurumsal yapılarıyla geliştiğini göstermektedir. Bununla beraber, söz konusu uygulamalarının o dönemdeki gerçek durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için Amerika ve Avrupa Ordularının askeri hıfzıssıhha uygulamalarını içeren bilimsel makaleler ve tarihsel belgelerin incelenerek karşılaştırmalar yapılmasına gereksinim duyulmaktadır.

Abstract

Throughout history, epidemics of infectious diseases in great wars have led to the death of more people and soldiers than those lost during battles. Therefore, in the historical process, it is known that armies are sensitive to contagious diseases and take measures in accordance with the understanding of the time they are in. It was aimed in this study to view the first examples of modern medical practices in Ottoman naval units and warships by examining three books that written in the last quarter of the nineteenth century and constitute the primary historical sources on military hygiene in the Ottoman navy and the archive documents in these books. The data we reached in the study show that, in parallel with the modernization works that started in the first quarter of the nineteenth century in the Ottoman Navy, military sanitation practices developed both with their educational and institutional structures. However, in order to better understand the real situation of the mentioned practices at that time, it is necessary to make comparisons by examining scientific articles and historical documents containing the military sanitation practices of the American and European armies.

Anahtar Kelimeler: Askeri hijyen, Osmanlı bahriyesi, 19. yüzyıl.

Keywords: Military hygiene, Ottoman navy, 19th century.

 

 

 

 

Cite this article

Karakuş Ö. Military Hygiene in the Ottoman Navy in the Nineteenth Century. Life Med Sci 2022; 1(3): 102-107. doi: 10.54584/lms.2022.16

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).