metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, grafik içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Duyuru: Dergimiz makale kabulüne ara vermiştir.

Official website: http://lifemedsci.com/

Life and Medical Sciences

Life Med Sci

 

Editor: Oktay SARI [ID]

Prof. Family Medicine; Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Open Access Journal

ISSN: 2791-9145

 

Life and Medical Sciences

Aims and Scope

Life and Medical Sciences is a periodically published, international (being developed as) scientific journal including experimental, observational, epidemiological studies, case reports and current reviews in the fields of general medicine and health sciences. Life and Medical Sciences is published quarterly on January, April, July and October and a volume is completed with four issues. Statements or opinions expressed in the manuscripts published in Life and Medical Sciences reflect the views of the author(s) and not the opinions of the publication owner, editor, or the editorial board.

 

Publication Process and Policies

Life and Medical Sciences, the publication owner, the editor, and the editorial board disclaim any responsibility or liability for such materials. Life and Medical Sciences is an open access journal, and no fee is charged to the authors during the process of article acceptance, evaluation and publication. Our journal is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access states, “Scientific articles that have been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data and used for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers. ©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Life and Medical Sciences is a peer-reviewed scientific journal that accepts articles with double-blind peer-review. It is aimed to complete the first evaluation process within one month and the final decision process within two months from the date of article submission. A list of the academicians who were reviewers in that year will be presented on the cover page of the last issue of each year.

 

Manuscript Submission

After editing your article according to the content of the Guidelines for Authors, it will be sufficient to send it to cmsciencetr@gmail.com with the Copyright Transfer Form and Author Contribution and Approval Form. Journal topics: General Medicine and Health Sciences.

 

Repository and other information

All articles published in the journal are deposited in international databases including "Zenodo Open Data Repository" and "Index Copernicus International". You can examine the number of views, citations, and other metrics of articles in different indexes from the links on the article summary pages. You can access the pictures in the article contents as high resolution at from the abstract pages of the articles.

 

Some of the databases where the journal is abstracted and indexed

BASE, Crossref, Dimensions, Index Copernicus, Internet Archive Scholar, LENS.ORG, OpenAIRE, PlumX, ResearchGate, ROAD, ScienceGate, Scilit, Scinapse, Scite, Semantic Scholar, WorldCat OCLC, Zenodo Open Data Repository.

 

 

Amaç ve Kapsam

Uluslararası (olarak geliştirilen), süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Life and Medical Sciences, genel tıp ve sağlık bilimleri alanlarında deneysel, gözlemsel, epidemiyolojik çalışmalar, olgu sunumları ve güncel derlemeleri içeren bilimsel bir dergidir. Life and Medical Sciences Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Life and Medical Sciences dergisinde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör veya yayın kurulunun görüşü değildir.

 

Yayın Süreci ve Politikaları

Life and Medical Sciences açık erişimli (open access) bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir. Life and Medical Sciences, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “Hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel makalelerin, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. ©Telif hakkı Life and Medical Sciences dergisine aittir. Bu dergide yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Life and Medical Sciences çift kör hakem değerlendirmesi ile makale kabulü yapan hakemli bir bilimsel dergidir. Makale gönderimi tarihinden itibaren ilk değerlendirme sürecinin bir ay içerisinde ve nihai karar sürecinin iki ay içerisinde tamamlanması hedeflenir. Her yılın son sayısı kapak sayfasında o yıl içerisinde hakemlik yapan akademisyenlerin bir listesi sunulur.

 

Makale Gönderimi

Makalenizi Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları içeriğine göre düzenledikten sonra Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu ile birlikte cmsciencetr@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Dergi konu başlıkları: Genel Tıp ve Sağlık Bilimleri.

 

Hızlı makale gönderimi ve ön inceleme

Yazarlar makalelerini farklı dergilerin yazım kurallarına göre düzenlerken önemli derecede zaman kaybı yaşamaktadır. Bu zaman kaybını önlemek amacı ile dergimizde yazarlara hızlı makale ön değerlendirme seçeneği sunulmaktadır. Herhangi bir dergi için düzenlenmiş olan makalenizi mevcut formatında hızlı değerlendirme ve ön inceleme için cmsciencetr@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ön değerlendirmeyi geçen makaleler için yukarıda belirtilen zorunlu formların doldurulması ve yazım kurallarına göre yeniden gönderim istenecektir.

Hızlı değerlendirme için gerekli belgeler

1. iThenticate benzerlik raporu (referanslar hariç olacak şekilde)

2. Etik kurul onay formu

3. Makalenin tam metni

 

Arşiv ve diğer bilgiler

Dergide yayımlanan tüm makaleler “Zenodo Open Data Repository” ve “Index Copernicus International” dahil olmak üzere uluslararası veri tabanlarında da depolanmaktadır. Makale özet sayfalarında yer alan bağlantılardan, makalelerin farklı indekslerdeki görüntülenme ve atıf sayılarını ve diğer metriklerini inceleyebilirsiniz. Makale içeriklerinde bulunan resimlere yüksek kaliteli olarak makalelerin özet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Derginin tarandığı ve indekslendiği veritabanlarından bazıları

BASE, Crossref, Dimensions, Index Copernicus, Internet Archive Scholar, LENS.ORG, OpenAIRE, PlumX, ResearchGate, ROAD, ScienceGate, Scilit, Scinapse, Scite, Semantic Scholar, WorldCat OCLC, Zenodo Open Data Repository.

 

Forms and Guidelines

 

 

Formlar ve Rehberler

 

 

View LMS in some indexes

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Duyuru: Dergimiz makale kabulüne ara vermiştir.

 

 

Periodical Publishing Information

Süreli Yayın Künye Bilgileri

Contact

Correspondence (e-mail): cmsciencetr@gmail.com

İletişim (e-posta): cmsciencetr@gmail.com

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).